Klauzula informacyjna BIK - strona internetowa BI

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa, adres email: kontakt@bik.pl, strona internetowa: www.bik.pl.

 2. W BIK wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa, e-mail: iod@bik.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

 3. BIK przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BIK w celu:

  1. obsługi formularza kontaktowego dostępnego na stronie Business Intelligence BIK podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (uzasadnionym interesem administratora jest przekazanie odpowiedzi w związku z przesłanym poprzez formularz kontaktowy zapytaniem) - na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO

  2. przesyłania materiałów informacyjnych oraz handlowych dotyczących Business Intelligence BIK - na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  3. rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń i praw BIK lub obrony przed takimi roszczeniami przez BIK, a także w celach analitycznych lub statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes BIK, polegający na obsłudze reklamacji, dochodzeniu roszczeń i praw BIK oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami, dokonywaniem analiz i statystyk - art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa
  i higieny pracy, prawne, usługi informatyczne oraz w zakresie archiwizacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 6. Pani/Pana dane osobowe służące do realizacji celu, o którym mowa w:

  - pkt 4.1) przetwarzane będą do czasu udzielenia przez BIK odpowiedzi na prośbę o kontakt, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od jej udzielenia, chyba że po tym okresie zajdzie potrzeba przetwarzania przez BIK Pani/Pana danych osobowych w celu w skazanym w pkt 4.3) powyżej, co będzie trwało nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń,

  - pkt 4.2) przetwarzane będą do czasu odwołania udzielonej zgody,

  - pkt 4.3) nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń,

 7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych,

  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

  4. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klientów BIK telefonicznie lub poprzez formularz kontaktu dostępny na Portalu lub Aplikacji BIK),

  5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówionego przez Panią/Pana kontaktu z BIK. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez BIK ww. usług, o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Szukasz rozwiązania dla swojej firmy?

Zamów kontakt z doradcą

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana